Nieuw Haamstede

Op zoek naar een huisje in Haamstede? Te huur 6 persoons bungalow onder de rook van de vuurtoren op loopafstand van het strand. Grote tuin, terras, fietsen, bbq, kortom heerlijk voor een vakantie of een weekendje even heerlijk weg.

Woonkamer en open keuken

Gezellige woonkamer met veel ramen en dus veel licht. De ruimte wordt verwarmd door centrale verwarming. Er is ook nog een gashaard.

De keuken is uitgerust met een gasfornuis, oven, magnetron, koelkast, waterkoker, nespressokoffieapparaat, maar er is ook een mogelijkheid om filterkoffie te zetten.

Bijkeuken en wc

In de bijkeuken staat de vriezer, wasmachine en droger. Hier hangt ook de free wificode en informatie afvalwijzer, markten, doktersinformatie etc.

Hangende wc met fonteintje.

3 slaapkamers

1 slaapkamer met 2 persoonsbed en wastafel en grote kledingkast. 1 kinder slaapkamer met stapelbed en wastafel. 1 slaapkamer met 2 1-persoonsbedden en wastafel. We bieden linnen en handdoekpakketten. Onze huismeester inspecteert en controleert de hygiêne van alle bedden en zonodig worden dekbedden, moltons en kussens vervangen.

Voor kleine kindjes is een potje, kinderstoel en campeerbedje aanwezig.

Badkamer met inloopdouche

Ruime badkamer met thermokraan.

schuur

Er staan 4 goede dames en herenfietsen. Fietsstoeltje dat acher op fiets gemonteerd kan worden. Er is een bolderkar een een bbq.

Voor de loungeset, tuinstoelen en de schommelbank ligger er kussens.

1000 m2 tuin met uitzicht op duinen

Heerlijk terras op het zuiden. Grote eettafel en ligstoelen. Houten loungeset met kussens. Schommel voor de kinderen.

Voorwaarden - de kleine lettertjes

 • ONDER DE VOLGENDE BEPALINGEN:
 • Bij de ondertekening van dit contract zal huurder aan verhuurder een handgeld van maximaal 50% van de overeen- gekomen huursom betalen. Het handgeld is een vooruitbe-taling op de huursom en zal derhalve bij de afrekening in mindering worden gebracht op de overeengekomen buursorn. Het resterende bedrag der huur zal binnen de aan ornmezijde vermelde termijn worden betaald.
 • Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van het handgeld.
 • RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VERHUURDER
 • Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeenge- komen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder op te leveren.
 • Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden be- zichtigen of door adspirant-huurders doen bezichtigen.
 • Verhuurder mag in de rneubiiering en stoffering van de verhuurde ruimte na ondertekening van dit buurkontrakt generlei wijziging meer aanbrengen.
 • RECHTEN EN VERPLICHTINGEN HUURDER
 • Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.
 • Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen over- nachten dan bij dit kontrakt is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder.Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst be- schouwd te zijn ontbonden.
 • Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en proper bewonen, zulks met inachtneming van het reglement van orde, dat voor het betreffende vakantieverblijf geldt, enlof het reglement van orde van het reereatieterrein, waarop zich het betreffende vakantieverblijf bevindt; daarbij verbindt hij zich alle schaden - met uit- zondering van de gevaren van brand - door zijn toedoen, of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, het huisraad of anderszins ontstaan, direkt te vergoeden.Zulks geldt eveneens voor verrnissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of het huisraad.
 • Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobjekt met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren.
 • Huisdieren mogen niet worden meegebracht.
 • Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.
 • Het is verboden in het huurobjekt andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
 • Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, zelf linnengoed en handdoeken meebrengen.
 • Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving.
 • ALGEMEEN
 • De terbeschikkingstelling van het huurobjekt aan huurder geschiedt door de overhandiging der huissieutels.
 • Het vakantieverblijf dient tussen 14.00 en 16.00 uur op de dag van aankomst betrokken te worden. Huurders die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren zijn verplicht de verhuurderlsieutelbewaarder hiervan tijdig in kennis te stellen, zodat een afspraak gemaakt kan vorden over het in ontvangstnemen van de sleutel van het vakantieverblijf.
 • Huurder dient het huis voor 10.00 uur te verlaten op de dag van vertrek.
 • Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen huurder en verhuurder te worden overeengekomen en op het huurkontrakt te worden vermeld.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dief- stal, beschadiging van eigendommen van huurder of ongevallen, een en ander behoudens ingeval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal verhuurder echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.
 • ONTBINDING
 • Verhuurder is gerechtigd dit kontrakt als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:a) indien bij de aanvang der huurperiode de volle buursom niet is voldaan;b) indien huurder het gehuurde vóórtijdig verlaat;c) indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt vóór 18.00 uur, zonder schriftelijk, telefonisch of telegrafisch bericht te hebben, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.d) indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst enlof het/de reglementen) van orde niet behoorlijk naleeft.Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursorn in de sub ai, b, c en d genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden - teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken - te trachten het obiekt voor de tijd waarbij het niet door de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren; het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder ver- schuldigde huursom onder inhouding evenwel van een bedrag van maximaal 50 euro wegens gemaakte administratieve kosten.Dit artikel is mede van toepassing indien huurder door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken.
 • ANNULERINGSBEPALINGEN
 • Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat, dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten voort- vloeiende uit de overeenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling.Deze schadeloosstelling bedraagt:15% van het huurbedrag (met uitzondering van bij-komende kosten voor verbruik gas, water, elektra, etc.) indien de annulering meer dan drie maanden vóór de begindaturn van de huurperiode valt;50% van het huurbedrag (met uitzondering van de bijkomende kosten voor verbruik gas, water, elektra, etc.) indien de annulering één maand vóór de begindaturn van de huurperiode valt;75% van het huurbedrag met uitzondering van de bijkomende kosten voorverbruik gas, water, elektra, etc.) indien de annulering één week vóór de begindaturn van de huurperiode valt;100% van het huurbedrag (met event. verrekening van de bijkomende kosten voor verbruik van gas, water, eiektra, etc.) indien de annulering korter dan één week vóór de begindaturn van de huur- periode valt of indien de huurperiode reeds is ingegaan.Mocht het betrokken obiekt voor dezelfde periode alsnog verhuurd kunnen worden dan wordt het volledige bedrag minus maximaal 50 euro administratiekosten vergoed.
 • Ingeval van eventuele geschillen, die tussen huurder en verhuurder mochten ontstaan naar aanleiding van deze huur- overeenkomst of van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zal de meest gerede partij de bemiddeling inroepen van de plaatselijke VVV in wiens werkgebied het betreffende vakantieverblijf is gelegen, ten- einde tot een mannelijke regeling te geraken, behoudens juridische maatregelen van conservatoire aard aan de zijde van verhuurder(-ster), die geen enkel uitstel gedogen.
 • De bemiddeling van de plaatselijke VVV kan alleen inge- roepen worden, indien de verhuurder van het betrokken vakantieverblijf als lid is aangesloten bij die VVV.
 • Wanneer op de bemiddeling van de plaatselijke VVV geen prijs wordt gesteld door een der partijen of anderzins de medewerking van de plaatselijke VVV niet mogelijk is, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde kantonrechter.